Handmade hand palm - soap bar bag Body Wash Leefah (Mesh)